Văn bản hợp nhất số 5213/VBHN-BLĐTBXH ngày 11/12/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (25/12/2018)
Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 Ban hành Chương trình môn học GIáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (25/12/2018)
Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (25/12/2018)
Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (25/12/2018)
Văn bản hợp nhất số 4986/VBHN-BLĐTBXH ngày 23/11/2018 Nghị định Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (25/12/2018)
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (25/12/2018)
Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (25/12/2018)
Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (25/12/2018)
Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (25/12/2018)
Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (25/12/2018)