Quyết định số 1821/QĐ-BLĐTBXH ngày 19/12/2018 ban hành các chỉ số theo dõi, đánh giá các hoạt động GDNN của Dự án "Đối mới và nâng cao chất lượng GDNN" thuộc chương trình mục tiêu GDNN, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020. (21/2/2019)
CV 1063/SLĐTBXH-DNVL ngày 11/6/2018 về Báo cáo định kỳ thống kê giáo dục nghề nghiệp (13/6/2018)

/userfiles/files/VB%20CHI%20DAO%20DH/M%E1%BA%ABu%20Phu%20luc%201%20BCTK%20co%20so%20GDNN%20%20.xls


Góp ý vào dự thảo Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp (13/6/2018)
Đề nghị góp ý vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH (15/5/2018)
Đề nghị góp ý kiến vào dự thảo 05 thông tư (4/5/2018)

/userfiles/files/707_SLDTBXH_DNVL_20180502042405663660.PDF

V/v thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức các hoạt động GDNN (9/2/2018)
Thông báo văn bản QPPL mới ban hành trong lĩnh vực GDNN (30/1/2018)
cung câp thông tin biên soạn cuốn 'Thông tin tuyển sinh 2018" (29/12/2017)
Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, xây dựng mới chương trình, giáo trình (20/12/2017)
Đăng ký lớp đào tạo, bồi dưỡng cho Nhà giáo năm 2018 (20/12/2017)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo hiện đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao nguồn chất lượng nhân lực qua đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh,  Sở Lao động – TBXH tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo hiện đang giảng dạy tại các đơn vị theo phương pháp dạy học tích hợp năm 2018.

/userfiles/files/VB%20CHI%20DAO%20DH/2220_SLDTBXH_DNVL_20171218111143874870.PDF